17 czerwca 2002 roku stawiający w imieniu osób prawnych: Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Zgorzelec, Elektrowni „Turów” SA oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych „Nysa Łużycka” podpisali akt notarialny dotyczący ustanowienia fundacji pod nazwą „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Fundacja została powołana m. in. w celu
– wspierania i organizowania regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
– upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych UE,
a także
– podejmowania i prowadzenia inicjatyw na rzecz edukacji społecznej, kultury i rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz promocji regionu zgorzeleckiego.

Kiedy w roku 2004, z inicjatywy dr. Albrechta Goetze, niemieckiego literaturoznawcy i miłośnika muzyki, pojawiła się idea stworzenia ośrodka, który wydobyłby z zapomnienia losy jeńców byłego Stalagu VIII A, jak i fakt, że w tymże stalagu powstał Kwartet na koniec czasu Oliviera Messiaena, a równocześnie stałby się miejscem spotkań i zbliżenia społeczeństw pogranicza polsko-niemieckiego, dochodzi do pierwszych rozmów z przedstawicielami samorządów zgorzeleckich. W grudniu 2006 roku, również z inicjatywy niestrudzonego w dążeniu do realizacji tej idei dr. Goetze, w Görlitz powstaje stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e. V., które staje się instytucjonalnym partnerem w rozmowach z władzami samorządowymi obu granicznych miast.
Po wielu spotkaniach, naradach i próbach nakreślenia zakresu zadań oraz sprecyzowania problemów do rozwiązania do realizacji przyszłej inwestycji wybrano Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jako organizację pozarządową, sprawną i posiadającą już doświadczenie w przeprowadzaniu programów unijnych. Fundacja zgodziła się podjąć działania dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych, opracowania wniosku projektowego i realizacji projektu.

Wniosek został złożony ostatecznie w czerwcu 2011 roku, a w październiku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007–2013. W grudniu 2011 r. Fundacja przyjęła (w formie aktu notarialnego) od Gminy Zgorzelec darowiznę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 6,9307 ha z przeznaczeniem pod budowę Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego. Po rozwiązaniu wszystkich kwestii, jakie się pojawiły przy planowaniu tak wielkiej inwestycji, 25 maja 2013 roku podpisano aneks do umowy; zatwierdzona wartość projektu to 3 366 042, 32 euro. Kolejne kroki to ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę Centrum. W lipcu 2013 podpisana została umowa z wykonawcą i nastąpiło przekazanie placu budowy. Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2014 roku, zaś w styczniu 2015 Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec –Görlitz zostało oddane do użytku

W roku 2016 Rada Fundacji, po wnikliwej analizie sytuacji społecznej na pograniczu, stwierdzając konieczność położenia większego nacisku na tematykę związaną z kultywowaniem pamięci historycznej, budowaniem wspólnej tożsamości społeczeństw pogranicza, a także na przeciwstawianie się zagrożeniom wynikającym z nasilającego się rozwoju ruchów nacjonalistycznych, opracowała dalsze strategiczne cele działania Fundacji. Statut Fundacji poddano korekcie, precyzując cele i zakres działań, oraz zdecydowano się na zmianę nazwy, która jednoznacznie określa jej zadania.
Od roku 2017 Fundacja nosi nazwę „Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura”. Fundacja jest właścicielem i zarządza Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura.

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Meetingpoint Memory Messiaen e.V.