STATUT

Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz niniejszego statutu. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ze względu na zakres działania Fundacji

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Koźlice w gminie Zgorzelec. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami

2. Fundacja używa pieczęci z napisem: ”Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura. Koźlice 1, 59-900 Zgorzelec.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celami Fundacji są:

1) wspieranie rozwoju regionu poprzez działania na rzecz upamiętniania dziedzictwa historycznego regionu, rozwoju kultury i kształtowania świadomości obywatelskiej jego mieszkańców;

2) wspieranie procesów przyczyniających się do polsko-niemieckiego pojednania poprzez kształtowanie ducha tolerancji, wzajemnego zrozumienia i poszanowania oraz współpracy między obydwoma społeczeństwami w dziedzinie dziedzictwa historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o byłym obozie jenieckim Stalag VIIIA;

3) upowszechnianie i krzewienie idei wspólnoty europejskiej służącej pojednaniu, rozwojowi i stabilizacji regionalnej z uwzględnieniem odrębności regionalnych i narodowych;

4) aktywne budowanie rozwoju regionalnego w obszarach edukacji, społeczeństwa, gospodarki, ochrony środowiska i transformacji energetycznej, w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju;

5) wspieranie rozwoju i działalności Europejskiego Centrum Pamięci, Edukacji, Kultury i regionu pogranicza.

§ 6

Cele Fundacji realizowane będą m. innymi poprzez:

1) inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych w celu realizacji zadań Fundacji wymienionych w § 5;

2) upowszechnianie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich dotyczących zakresu działań wymienionych w § 5;

3) intensywną współpracę z instytucjami i organizacjami decyzyjnymi dla rozwoju regionu pod kątem przedsięwzięć wspierających rozwój Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura (zwanego dalej Centrum);

4) transfer i adaptację dla potrzeb Centrum doświadczeń i dobrych praktyk instytucji krajów Unii Europejskiej i innych, realizujących cele zbliżone do celów Fundacji;

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi w celu przyczynienia się do rozwoju Centrum, pielęgnowania pamięci i dziedzictwa historycznego byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA;

6) promowanie działalności Centrum i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych o Centrum, o regionie oraz działaniach na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie dziedzictwa regionalnego;

7) prowadzenie prac badawczych, analiz, ekspertyz w zakresie materiałów archiwalnych dotyczących Stalagu VIIIA;

8) tworzenie i wdrażanie transgranicznych koncepcji i projektów na rzecz upamiętnienia Stalagu VIIIA w pespektywie ponadnarodowej, jako miejsca pamięci szczególnego dla świadomości historycznej społeczeństw pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego;

9) realizację w Centrum usług szkoleniowych, doradczych, rozwojowych w zakresie transformacji energetycznej oraz społecznej regionu.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości a także inne prawa o charakterze majątkowym nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

2. Fundusz założycielski może być w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) dochody ze zbiórek publicznych i imprez;

2) dotacje i subwencje osób prawnych;

3) darowizny, spadki i zapisy;

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;

5) odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunku bankowym;

6) dochody z działalności gospodarczej;

7) udziały w zyskach osób prawnych;

8) wpłaty pieniężne przekazywane w ramach pomocy zagranicznej;

9) wpływy z innych tytułów.

§ 8

1. Majątek obrotowy Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 9

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 10

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższy jego długi.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 11

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Rada Fundacji może w drodze uchwały tworzyć zespoły badawczo-programowe, składające się z ekspertów, działaczy, przedstawicieli środowisk twórczych lub innych osób zasłużonych w sprawach z zakresu realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 12

1. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele donatorów desygnowani w liczbie do dwóch przez każdego z donatorów;

2) przedstawiciele donatorów desygnowani w liczbie do dwóch przez każdego z donatorów, którzy w formie darowizny przekażą na rzecz fundacji środki finansowe lub inne prawa majątkowe o wartości min. 20.000 zł a ich członkostwo w Radzie potwierdzone zostanie uchwałą Rady.

3) Inne osoby nie będące donatorami, posiadające wiedzę ekspercką, doświadczenie zawodowe lub szczególne zasługi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych Fundacji, których członkostwo w Radzie potwierdzone zostanie uchwałą Rady.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

4. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 13

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 14

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Rada może wybrać ze swojego grona do dwóch zastępców Przewodniczącego, którzy zastępują Przewodniczącego pod jego nieobecność.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady, z upoważnienia Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

5. Kadencja przewodniczącego i zastępcy trwa 5 lat.

6. Zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady Fundacji

§ 15

1. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego, jeżeli został wybrany lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady członek Rady.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 16

Do kompetencji Rady należy:

1) zatwierdzanie planu finansowego Fundacji;

2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu wraz z oceną pracy Zarządu oraz udzielanie absolutorium;

3) wyrażanie opinii o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów Fundacji;

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu;

6) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;

7) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

8) podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku po likwidacji;

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do spółek i fundacji.

10) Rada Fundacji może w drodze uchwały podjąć decyzję o utworzeniu zespołu badawczo-programowego składającego się z ekspertów, działaczy, przedstawicieli środowisk twórczych lub innych osób zasłużonych w sprawach z zakresu realizacji celów Fundacji.

§ 17

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 osób, w tym Prezes Zarządu, powoływani uchwałą Rady na okres 5 lat.

2. Wybór i odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

3. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady.

4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie.

§ 18

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

2. Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności Fundacji, w tym również jej jednostek organizacyjnych i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

2) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji po zaopiniowaniu przez Radę,

3) sprawowanie zarządu i nadzoru nad majątkiem Fundacji,

4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5) ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady,

7) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

8) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

9) opracowywanie planu finansowego Fundacji.

§ 20

1. Prezes Zarządu upoważniony jest do reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 składają, działając łącznie, Prezes Zarządu i Członek Zarządu.

3. W sprawach dotyczących czynności z zakresu stosunku pracy oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady oraz zaproszeni goście.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu.

§ 22

1. Zarząd Fundacji powołuje członków zespołów badawczo-programowych. Zarząd Fundacji zobowiązany jest niezwłocznie poinformować członków Rady Fundacji o fakcie powołania i składzie zespołu.

2. Zarząd Fundacji określa zakres i tematykę prac zespołów badawczo-programowych, zwołuje zebrania oraz wspiera i koordynuje działalność zespołów badawczo-programowych, a także mianuje przewodniczących poszczególnych zespołów.

3. Członkowie zespołów badawczo-programowych pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach zespołów, za wyjątkiem świadczenia na rzecz Fundacji innych usług lub świadczeń objętych odrębną umową.

4. Prace zespołów badawczo-programowych mają charakter opiniodawczy i inicjatywny, wspierając realizację celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 23

Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 24

Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 25

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) działalności związanej z organizacją wystaw, konferencji, wszelkiego rodzaju spotkań eksperckich, szkoleń, seminariów, warsztatów, koncertów i projektów, z zastrzeżeniem, że działalność ta musi być zgodna z celami opisanymi w § 5 niniejszego statutu;

2) działalności wydawniczej i sprzedaży wydawnictw, zakupu materiałów służących powstaniu archiwum dotyczącego Stalagu VIIIA oraz służącym opracowaniu wystaw i publikacji.

3) działalności związanej z wynajmem powierzchni użytkowych będących w posiadaniu Fundacji na rzecz podmiotów trzecich, w celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAL VII

10

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nieosiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i innych składników majątku.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada, po zasięgnięciu opinii Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków Rady.

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia;

3) sporządzenie bilansu otwarcia, likwidacji oraz listy wierzycieli;

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;

5) ściąganie wierzytelności i spieniężenie pozostałego majątku Fundacji;

6) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;

7) powiadomienie właściwego Ministra o likwidacji Fundacji.

5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady z uwzględnieniem celów, którym służyła Fundacja.

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec
Gmina Miejska Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Meetingpoint Memory Messiaen e.V.