Celami Fundacji są:

1) wspieranie rozwoju regionu poprzez działania na rzecz upamiętniania dziedzictwa historycznego regionu, rozwoju kultury i kształtowania świadomości obywatelskiej jego mieszkańców; 

2) wspieranie procesów przyczyniających się do polsko-niemieckiego pojednania poprzez kształtowanie ducha tolerancji, wzajemnego zrozumienia i poszanowania oraz współpracy między obydwoma społeczeństwami w dziedzinie dziedzictwa historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o byłym obozie jenieckim Stalag VIIIA; 

3) upowszechnianie i krzewienie idei wspólnoty europejskiej służącej pojednaniu, rozwojowi i stabilizacji regionalnej z uwzględnieniem odrębności regionalnych i narodowych; 

4) aktywne budowanie rozwoju regionalnego w obszarach edukacji, społeczeństwa, gospodarki, ochrony środowiska i transformacji energetycznej, w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju;

5) wspieranie rozwoju i działalności Europejskiego Centrum Pamięci, Edukacji, Kultury i regionu pogranicza. 

 

Cele Fundacji realizowane będą m. innymi poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych w celu realizacji zadań Fundacji wymienionych w § 5;
 • upowszechnianie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich dotyczących zakresu działań wymienionych w § 5;
 • intensywną współpracę z instytucjami i organizacjami decyzyjnymi dla rozwoju regionu pod kątem przedsięwzięć wspierających rozwój Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura (zwanego dalej Centrum);
  transfer i adaptację dla potrzeb Centrum doświadczeń i dobrych praktyk instytucji krajów Unii Europejskiej i innych, realizujących cele zbliżone do celów Fundacji;
  współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi w celu przyczynienia się do rozwoju Centrum, pielęgnowania pamięci i dziedzictwa historycznego byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIA;
 • promowanie działalności Centrum i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych o Centrum, o regionie oraz działaniach na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie dziedzictwa regionalnego;
 • prowadzenie prac badawczych, analiz, ekspertyz w zakresie materiałów archiwalnych dotyczących Stalagu VIIIA;
  tworzenie i wdrażanie transgranicznych koncepcji i projektów na rzecz upamiętnienia Stalagu VIIIA w pespektywie ponadnarodowej, jako miejsca pamięci szczególnego dla świadomości historycznej społeczeństw pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego.

Wspierają nas

Gmina Zgorzelec
Gmina Miejska Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Meetingpoint Memory Messiaen e.V.