Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2021 – 2027

TriLand – Transgraniczne Centrum Transformacji

OPIS PROJEKTU:

Obszar wsparcia, region polsko-saksońskiego pogranicza, przechodzi głęboki proces transformacji. Zmiany klimatyczne i środowiskowe, odnawialne źródła energii i przewidywalne wyjście z wydobycia węgla, starzenie się społeczeństwa i migracja, zwłaszcza dobrze wykształconych grup ludności w wieku produkcyjnym, zmiany społeczne, cyfryzacja i zmieniające się warunki pracy stanowią nakładające się na siebie i złożone wyzwania w obszarze wsparcia. Intensyfikacja współpracy transgranicznej w ramach projektu TriLand przyczyni się do wykorzystania doświadczeń po obu stronach granicy w celu wypracowania dobrych praktyk oraz uniknięcia powtórzenia błędów z przeszłości.

Celem głównym projektu TriLand jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru objętego wsparciem w związku z transformacją energetyczną i odejściem od wydobycia węgla.

CELE PROJEKTU:

Poprawa zdolności osób uprawnionych do podejmowania decyzji w celu radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami procesu transformacyjnego w regionie w zakresie demografii, rynku pracy, gospodarki, środowiska naturalnego i zmian klimatycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Połączenie wiedzy po stronie polskiej i niemieckiej oraz między sektorami (polityka, administracja, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie, nauka).

Ustanowienie platformy dla lepszej koordynacji poziomej (niemiecko-polskiej) i pionowej (między sektorami i poziomami administracji) oraz dla intensyfikacji współpracy instytucji transgranicznych.

ZADANIA:

CONTACT BOX – stworzenie platformy komunikacji

MULTIPLIERS – system działań informacyjno-edukacyjnych w sieci multiplikatorów

ARENA – organizacja transgranicznych wydarzeń transformacyjnych

SCIENCE – wsparcie naukowe procesu transformacji

PROMO – kształtowanie świadomości społecznej

REZULATY PROJEKTU I ICH ZNACZENIE DLA OBSZARU WSPARCIA

  • Zwiększona akceptacja społeczna, lepsze zrozumienie aktualnych wymagań i przyszłych działań w zakresie transformacji regionalnej (odejście od wydobycia węgla, rozbudowa odnawialnych źródeł energii, zmiana transportu itp.).
  • Budowanie na pograniczu polsko-saksońskim konsensusu w zakresie transformacji między polityką, administracją, biznesem, społeczeństwem obywatelskim i nauką.
  • Stworzenie podstaw do wspólnego, polsko-niemieckiego opracowywania strategii regionalnych.
  • Stworzenie szansy na oparty na samostanowieniu i zorientowany na przyszłość rozwój regionu.
  • Zwiększenie regionalnej konkurencyjności i poprawa jakości życia.
  • Wzmocnienie i intensyfikacja współpracy podmiotów i społeczności lokalnych w sferze transformacji energetycznej, poprawa komunikacji podmiotów z obszaru wsparcia.
  • Współpraca na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej regionu, niskoemisyjnej gospodarki oraz podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań wśród mieszkańców pogranicza.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 1.01.2024 do 31.12.2026

BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM: 752 344,88 Euro
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU UE: 601 875,90 Euro

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.